“คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผลงานโปสเตอร์รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“คำสอนของพ่อจะคงอยู่ตลอดไป” ผลงานโปสเตอร์รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลองค์กรต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปปฏิบัติ