ฟังองคมนตรีเล่า:หลักคิดทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขวัญให้ชาวไทยและชาวโลก

“….เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะบ้านเรา เป็นประโยชน์ทั่วโลก ตอนนั้นผมมองไม่ออก แต่วันนี้สิ่งที่ท่านรับสั่งไว้เป็นจริง” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี