ประติมากรรมสีชมพู ในหลวงยังสถิตในเขาชะงุ้ม

เขาชะงุ้มที่เขียวขจี ในวันนี้ ใครจะนึกออกว่า เมื่อก่อน มีสภาพแห้งแล้งขนาดไหน พื้นที่นี้แต่เดิมทำเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่